link do bip

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y

 

ZAINTERESOWANE ŁÓDZKIE PRZEDSZKOLA

 

DO UDZIAŁU

 

W OGÓLNOŁÓDZKIM  KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM

 

pt. „Zaczarowana zakładka”

 

CELE KONKURSU :

 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej.

- kształtowanie poczucia estetyki

- doskonalenie sprawności manualnych

- rozbudzenie świadomości poszanowania książek

 

REGULAMIN

 

1.Konkurs trwa od 09.04.2018 r ,kierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

 

2.Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki.

 

3.Technika i format pracy dowolny.

 

4.Ilośc prac z każdej placówki max 3 . Do każdej pracy należy dołączyć zgodę-oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie, wykorzystanie jego danych do celów konkursu. Prace bez oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

 

5. Każda zakładka musi posiadać przypiętą  metryczkę (napisaną czytelnymi, drukowanymi literami lub komputerowo) − imię, nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich nadesłanych prac (nadesłane prace nie będą zwracane).

 

7. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

8. Prace będą oceniane przez niezależne jury w dwóch kategoriach wiekowych 3,4-latki i 5,6-latki.

 

Kryteria oceny prac:

- samodzielność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania prac,

- zgodność pracy z tematem.

 

9. W drodze konkursu wyłonione zostaną 3 najbardziej ciekawe, oryginalne i zgodne z tematem prace  w dwóch kategoriach wiekowych , autorzy tych prac otrzymają  upominki i dyplomy, a nauczyciele wszystkich dzieci  pod kierunkiem których zostały wykonane prace otrzymają podziękowania drogą meilową. Upominki i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  08.05.2018r. na stronie internetowej przedszkola http://www.pm207lodz.wikom.pl/pm207lodz/strona2.htm

 

10. Wszystkie prace wyeksponowane będą na wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola

- w dniach 08-14.05.2018 r.,

- a następnie w dniach 14-21.05.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Struga przy ulicy Brzeźnej 10.

 

11. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do 30.IV.2018 r. ( pod uwagę będą brane prace doręczone do tego terminu ) z dopiskiem :

 

Konkurs plastyczny " Zaczarowana zakładka" -

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 207

ul. Piotrkowska 272

90-360  ŁÓDŹ

Koordynator konkursu : mgr Klaudia Włoch

 

 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………......…………………………………

  ( imię i nazwisko)

w  Konkursie techniczno-plastycznym organizowanym przez PM 207 w Łodzi pt. „Zaczarowana zakładka do książki” oraz  wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy szkoły/przedszkola  oraz miejscowości zamieszkania dziecka) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r .poz.922 oraz z 2018 r.poz.138)

Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

 

....................................................................................            ..................................

( czytelny podpis rodzica - prawnego opiekuna)                                       ( data)

 

 

 

 

 

 

 

NASZE  PRZEDSZKOLE

było organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

„Ilustracja do ulubionej przeczytanej bajki”

 

Celem konkursu było :

 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

 

- rozwijanie aktywności twórczej

 

- rozwijanie wyobraźni dziecka

 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

- rozwijanie współpracy między placówkami

 

Na konkurs nadesłano 114 prac z różnych zakątków naszego kraju, a 2 prace przysłano z Litwy!!!

 

Powołana KOMISJA wyłoniła laureatów konkursu. Przy wyborze prac brała pod uwagę następujące kryteria:

 

- samodzielność

- estetyka

- oryginalność

 

Laureaci :

 

I kategoria wiekowa 3-4 latki

 

I miejsce - Matylda J. - Kamień Pomorski

II miejsce - Rita H. - Rzeszów

Wyróżnienie - Patrycja W. - Wąwolnica

  Alicja B. - Koźmice Wielkie

 

II kategoria wiekowa 5-6 latki

 

I miejsce - Gabriela W. - Kraków

II miejsce - Urszula J. - Łódź

III miejsce - Natalia S. - Lublin

Wyróżnienie - Dawid G. - Czerwionka

Damian K. - Wojdaty - Litwa

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

 

Laureaci I, II, III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, które wyślemy pocztą.

Pozostałe osoby otrzymają dyplomy drogą emailową .

 

Czas wysyłania : do końca marca.

Koordynator konkursu : mgr Ewa Michalak.

 

 

 

 

NASZE  PRZEDSZKOLE

zaprosiło na przełomie listopada i grudnia

 

ZAINTERESOWANE  ŁÓDZKIE  PRZEDSZKOLA

 

do udziału w ogólnołódzkim konkursie plastyczno - technicznym i wykonania pracy przestrzennej ukazującej

 

„Ulubioną postać bajkową”

Celem konkursu było :

* wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą

* rozwijanie zainteresowań, zdolności i wyobraźni dzieci

* nabywanie umiejętności konstruowania prac przestrzennych

* rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych

* nawiązanie współpracy między placówkami

 

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 5 - 6 lat.

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 19 postaci bajkowych

 

z PRZEDSZKOLI

 

NR 105 , 124, 54, 155, 39, 140, 2, 118, 99, 57 i 123

 

 

Kryteria wyboru i oceny prac:

 

- prawdopodobieństwo wykonania pracy przez dziecko ( samodzielność )

 

oraz 

 

- pomysłowość, oryginalność, estetyka

 

 

LAUREACI ( dodatkowo ) zostaną powiadomieni telefonicznie o zwycięstwie i spotkaniu

podsumowującym konkurs.

 

 

 

! ! ! LAUREACI ! ! !

 

 

I miejsce

 

"KRECIK" Miłosza M. z PM 105

 

II miejsce

 

"REKSIO" Piotra L. z PM 140

 

III miejsce

 

"MINIONEK" Huberta W. z PM 54

 

 

WYRÓŻNIENIE :

 

"SPANGEBOB" Wojtka N. z PM 39

 

"ZŁOTA RYBKA" Poli S. z PM 99

 

 

! ! ! GRATULUJEMY ! ! !

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Koordynatorzy konkursu : 

 

mgr Paulina Frąc     mgr Monika Wiśniewska   mgr Kamila Gibała - Woińska

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 27.09.-12.10.2017r. na terenie placówki została zorganizowana akcja charytatywna pod hasłem

 

„Światowy Dzień Walki z Głodem”

 

 

Podczas akcji zbierana była żywność i środki czystości.

Zebrane dary przekazane zostały do zarządu PCK w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205

i rozdysponowane między osobami potrzebującymi pomocy (dzieci, osoby starsze).

 

 

Za pomoc serdecznie dziękujemy

 

Rodzicom dzieci:

 

z gr. I: Tymka K.

 

z gr. III:  Piotrusia W., Laury M., Helenki K.

 

z gr. IV: Ali K.

 

 

Po zakończeniu akcji został sporządzony protokół.

 

 

Akcje tego typu uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych ludzi.

 

 

 

!  !  !  !  !

 

Certyfikat w ramach programu Chronimy Dzieci

 

Chronimy dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Nasze przedszkole ponownie  otrzymało certyfikat który jest potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.