link do bip

Kontynuacja wychowania przedszkolnego


Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 składają w naszej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, w terminie OD 27 MARCA DO 7 KWIETNIA 2017 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana

przez dyrektora przedszkola miejskiego.

 

18 KWIETNIA 2017 r. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 10 MAJA 2017r. DO GODZ. 15:00.


Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Placówki będą przyjmować wnioski w terminie

OD 18 KWIETNIA 2017 r. OD GODZ. 8:00 DO10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Po weryfikacji wniosków:

  1. 31 MAJA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
    OD 01 CZERWCA OD GODZ. 8:00 DO 07 CZERWCA 2017 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

    14 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.


Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

 

(strona będzie aktywna OD 18 KWIETNIA  2017 r. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15.00).

 

 

 

 

Nasze Przedszkole mając na uwadze :

 

- promowanie twórczości dziecięcej

 

- rozbudzanie zainteresowań, zaciekawienia zabytkami swojego miasta

 

- kształtowanie wrażliwości na piękno architektury i sztuki własnego miasta

 

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych

 

zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny

„Zabytki naszego miasta”

 

 


Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wpłynęło ponad 100 prac z całej Polski.

 

Na zorganizowanej w naszym przedszkolu wystawie możemy podziwiać różnorodne zabytki

 

wśród których nie brakuje Zabytkowych Kamieniczek Starówek, Pomników, Zamków i Pałaców, Kościołów,

 

Kapliczek oraz wielu innych zabytków.

 

Specjalnie powołane przez Organizatora - Jury przyznało cztery równorzędne miejsca

 

nagradzając młodych autorów nadesłanych prac.
 

Laureatami konkursu zostali :

 

* Maria Ogińska - Czuba z Przedszkola Miejskiego NR 1 w Zamościu, która ukazała piękno "Zamojskiej Starówki"

 

* Samanta Szymendera z Oddziału Przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

 

w Gubinie, króra zaprezentowała "Basztę Ostrowską"

 

* Barbara Kierych z Zespołu Szkół w Białce, która przedstawiła piękno "Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim"

 

* Julia Cygan z Przedszkola Miejskiego NR 50 w Łodzi, która w niekonwencjonalny sposób ukazała

 

"Plac Wolności z pomnikiem T. Kościuszki"

 

 

Podczas oceny pod uwagę brane były :

 

- prawdopodobieństwo wykonania pracy przez dziecko ( samodzielność )

 

- pomysłowość

 

- oryginalność

 

- estetyka

 

- wykorzystane materiały.

 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a nauczycielom prowadzącym

 

dziękujemy za zaangażowanie.

 

Prace niezgodne z regulaminem nie były brane pod uwagę.

 

 

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, nauczyciele podziękowania

 

drogą mailową.

 

Podziękowania i nagrody zostaną przesłane ( z uwagi na dużą ilość nadesłanych prac )

 

najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

 

 

!  !  !  !  !

 

 

Certyfikat w ramach programu Chronimy Dzieci

 

Chronimy dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Nasze przedszkole ponownie  otrzymało certyfikat który jest potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.

 

Certyfikat przyznany został na rok 2016/2017.

 

 

*

 

* * *

 

* * * * *

 

 

AKCJA CHARYTATYWNA

 

W dniach 27.09.-12.10.2016 r. na terenie pówki została zorganizowana akcja charytatywna pod hasłem

„Światowy Dzień Walki z Głodem”.

 

 

Podczas akcji zbierana była żywność i środki czystości.

Zebrane dary przekazane zostały do zarządu PCK w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205 i rozdysponowane między osobami potrzebującymi pomocy (dzieci, osoby starsze).

 

  Za pomoc serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci:

 

z gr. VI: Klaudii W., Oliwii W., Antosi J.,

  Brajana Z., Zuzi Ś., Natana G.,

  Filipa Sta., Zuzi K.

 

z gr. V:  Sebastiana Z.

 

z gr. IV: Alicji L., Gabrysi N., Zosi S.

 

Po zakończeniu akcji został sporządzony protokół.

 

Akcje tego typu uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych ludzi.