link do bip

 

*  *  *

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

 

NR 207 W ŁODZI

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zmianami ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. nr 135, poz. 1516 

ze zmianami ).

 

I . ZASADY OGÓLNE

 

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi.

 

2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa

  i turystyki.

 

3. Działania te mogą być realizowane w formach:

  a. Wycieczki przedmiotowe.

  b. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne

  c. Imprezy krajoznawczo – turystyczne ( „ zielone przedszkole”, „zimowe przedszkole” )

 

4. O organizacji i programie wycieczki decydują różnorakie kryteria, w tym:

  a. Wiek uczestników.

  b. Zainteresowania i potrzeby przedszkolaków.

  c. Sprawność fizyczna, stan zdrowia.

 

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

  a. Spacery.

  b. Krótkie wycieczki.

  c. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

 

6. Uczestnicy wycieczek to:

  a. Dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grup starszych   ( w zależności od charakteru wycieczki lub

  spaceru ).

  b. Opiekunowie ( liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 10 ).

 

7. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika

  wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

 

8. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych ( dotyczy wycieczek całodziennych, autokarowych )

    wymaga dodatkowej zgody rodziców/ opiekunów prawnych.

 

9. Organizując spacery i wycieczki:

  a. Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki aby ich obserwacje i działania były świadome.

  b. Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego.

  c. Przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się.

  d. Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny

  nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne uczestników.

  e. Dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych.

  f.  Zabieramy apteczkę pierwszej pomocy.

  g. Zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze.

  h. Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

10. Dokumentacja wycieczki zawiera:

  a. Kartę wycieczki.

  b. Listę uczestników ( w przypadku wycieczki autokarowej ).

  c. Pisemne zgody rodziców.

 

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

  a. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia

  do kierowania wycieczkami szkolnymi.

  W przypadku wycieczki autokarowej przekazuje (przed terminem wyjazdu) kserokopię karty wycieczki do organu

  prowadzącego przedszkole ( Wydział Edukacji ).

4.Gromadzi dokumentację spacerów i wycieczek.

 

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony   w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi.

2. Kierownik wycieczki:

  a. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

  b. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

  c. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

  d. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa.

  e. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

  f. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników.

  g. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

  h. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

  i. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

  j. Dokonuje rozliczenia środków finansowych i podaje do wiadomości rodziców/ prawnych opiekunów.

 

3 W trakcie kontroli podczas wycieczki kierownik zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

  a. Wypełnionej oraz podpisanej przez dyrektora karty wycieczki.

  b. Listy uczestników wycieczki wraz ze zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.

  c. Dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia funkcji przez kierownika ( zaświadczenie z kursu ).

 

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

1. Opiekunem spaceru , wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola inna

  pełnoletnia osoba.

2. Opiekun w szczególności:

  a. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami.

  b. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu   i harmonogramu wycieczki.

  c. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad

  bezpieczeństwa.

  d. Odpowiada za nieprawidłowe zachowania wychowanków podczas wycieczki.

  e. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych wychowankom.

  f.  Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

V. ZADANIA WYCHOWANKÓW - UCZESTNIKÓW SPACERU LUB WYCIECZKI

 

1. Dzieci starsze mogą brać czynny udział w przygotowaniach spaceru, wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami spaceru, wycieczki.

3. Reagują na umówione znaki i sygnały.

 

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

1. Rodzice dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są:

  a. Poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka.

  b. Zadbać o odpowiedni ubiór dziecka, dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.

  c. Dostosować wyposażenie dzieci do ustaleń zawartych z kierownikiem   i opiekunami przed wycieczką.

  d. W dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie.

  e. Odebrać dziecko z przedszkola po skończonej wycieczce.

 

VII. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

2. Ustala się liczbę opiekunów – na dziesięcioro dzieci jeden opiekun.

3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.

4. Jeden opiekun powinien zawsze znajdować się na początku i na końcu grupy.

5. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów   i wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.

6. Zabronione jest prowadzenie spacerów i wycieczek z dziećmi podczas: burzy, nawałnicy, obfitego opadu śniegu, gołoledzi.

7. W mieście należy poruszać się po chodnikach, poza miastem – lewą stroną drogi.

8 W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach.

9. Przed wyruszeniem z przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach bezpieczeństwa.

 

VIII. FINANSOWANIE

 

1. Koszty wycieczki ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dzieci.

2. Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce ( wpłacili zaliczkę ), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników spacerów,  wycieczek, imprez  organizowanych przez przedszkole.

2. Dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie nie wyrażają zgody na udział dziecka w wycieczce, mają zapewnioną opiekę w przedszkolu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odrębne  przepisy.

4. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości rodziców/ prawnych opiekunów poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zarządzenia.

 

 

 

*  *  *

 

REGULAMIN PRAW, OBOWIĄZKÓW I KAR WYCHOWANKÓW

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

 

NR 207 W ŁODZI

 

 

Podstawa prawna:

Konwencja Praw dziecka – uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 r.

Statut przedszkola.

 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa gwarantowane przez Konwencję Praw Dziecka.

 

2. Podstawowym prawem dziecka jest ochrona i poszanowanie jego godności osobistej oraz korzystanie z pełnej oferty wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej przedszkola.

 

3. Dziecko ma prawo do:

a) Pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

b) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

c) Korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

d) Życzliwego i podmiotowego traktowania.

e) Serdecznej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w przedszkolu.

f)  Edukacji i zabawy w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

g) Korzystania z bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

h) Swobody wyrażania myśli.

i) Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów.

j) Pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

 

4. Dziecko ma obowiązek:

a) Odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych dzieci, szanowania ich i troszczenia się o swoje otoczenie.

b) Odnoszenia się z szacunkiem do pracowników przedszkola i gości przybyłych do placówki.

c) Przestrzegania zawartych umów i zapisów Kodeksu przedszkolaka.

 

II. SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

1. W przedszkolu obowiązuje system kar i nagród.

 

2. Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady:

a) Pochwała wobec grupy.

b) Pochwala indywidualna.

c) Pochwała przed rodzicami.

d) Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.

e) Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania ( odznaka, order )

f) Dostęp do atrakcyjnej zabawki.

 

3. Dziecko jest nagradzane za:

a) Stosowanie się do ustalonych umów i zasad.

b) Wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania.

c) Wypełnienie podjętych obowiązków.

d) Bezinteresowna pomoc innym.

e) Stosowanie zasad ochrony przyrody.

f) Aktywny udział w pracach grupy.

 

4. Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad:

a) Upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ).

b) Rozmowa – przedstawienie następstw zachowania ( skłonienie dziecka do autorefleksji ).

c) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

d) Wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.

e) Odsunięcie na krótki czas od zabawy.

f) Poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów o przewinieniu.

 

5. Kary stosujemy za:

a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu.

b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych.

c) zachowania agresywne.

d) niszczenie wytworów prac innych, ich własności.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola Miejskiego nr 207 w Łodzi i wszystkich wychowanków.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odrębne  przepisy.

 

3. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości rodziców/ prawnych opiekunów poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zarządzenia.

 

 

*  *  *

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

OBOWIĄZUJĄCA

 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 207 W ŁODZI

 

Obowiązuje od dnia 30.11.2017 r.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017, poz. 59)

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2017r. r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. z 2017, poz. 649)

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz.968).

 

Statut Przedszkola Miejskiego nr 207 w Łodzi.

 

Cel procedury:

Ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z  Przedszkola Miejskiego   nr 207 w Łodzi.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola, do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Rodzice/ prawni opiekunowie: zobowiązani są osobiście powierzyć dziecko osobie dyżurującej w szatni, bądź nauczycielowi. Rodzice, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola korzystając   z domofonu – w obecności osoby dyżurującej w szatni, bądź bezpośrednio od nauczyciela.

Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do szatni – w obecności osoby dyżurującej, do momentu odebrania go przez rodziców.

Odpowiedzialni: Dyrektor, z – ca dyrektora, nauczyciele, personel przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni.

Opis procedury:

Przyprowadzanie dzieci:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie przebierają dziecko w szatni mając do dyspozycji przygotowaną przez nauczycielkę, podpisaną szafkę.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej w szatni, bądź bezpośrednio nauczycielowi.
 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do przedszkola pod nieobecność osoby dyżurującej w szatni biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ prawnych opiekunów na terenie przedszkola lecz przed wejściem do budynku lub w szatni pod nieobecność osoby dyżurującej.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko do przedszkola zdrowe, czyste, ubrane adekwatnie do warunków pogodowych. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka jeżeli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 9. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 10. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/ prawnego opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty są bezpieczne.
 13. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8,30 -dzieci korzystające ze wszystkich posiłków , do godziny 9,00 – dzieci korzystające z obiadu i podwieczorku, w przypadkach jednostkowych – w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu placówki o późniejszym przybyciu dziecka do przedszkola.
 14. Dzieci korzystające wyłącznie z podstaw programowych należy przyprowadzać do przedszkola od godziny 8,00.
 15. W godzinach 6,00-8,00 dzieci przebywają w grupach zbiorczych – zgodnie z organizacją pracy na dany rok szkolny. Informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 16. Od godziny 8,00 wszystkie dzieci przebywają w swoich klasach.

Odbieranie dzieci:

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ prawnych opiekunów lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Odbiór dzieci przewiduje się po podwieczorku.
 3. Rodzice /prawni opiekunowie mogą odebrać dziecko z przedszkola   w dowolnym czasie między godzinami określonymi w karcie zgłoszenia   i umowie świadczenia usług przez przedszkole, jednakże nie później niż do godziny 17,00.
 4. Dzieci korzystające wyłącznie z podstaw programowych należy odbierać do godziny 13,00.
 5. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/ prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 6. Upoważnienia są skuteczne na dany rok szkolny i mogą być w każdej chwili wycofane lub zmienione.
 7. Upoważnienia do odbioru przechowywane są przez osobę pełniącą dyżur w szatni ( zabezpieczone ) i wpisane do rejestru upoważnień.
 8. Osoba dyżurująca w szatni bądź nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z dokumentem tożsamości.
 9. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 10. W wyjątkowych, losowych wypadkach dopuszcza się wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodzica/ opiekuna prawnego telefonicznie. Wydanie dziecka nastąpi jednak tylko po napisaniu przez rodzica/ opiekuna prawnego upoważnienia w formie SMS do nauczyciela, bądź dyrektora przedszkola. Przedszkole prowadzi rejestr upoważnień telefonicznych.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 12. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się tylko   w szczególnie  uzasadnionych przypadkach, na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców/ opiekunów prawnych.
 13. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną   za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko z przedszkola, jak i odebrane przez nią dziecko.
 14. Życzenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 15. Dzieci rozchodzą się z klas zgodnie z organizacją pracy w danym roku szkolnym. Harmonogram rozchodzenia się dzieci znajduje się na tablicy informacyjnej dla rodziców.
 16. Odbierając dziecko rodzice/ opiekunowie prawni informują nauczyciela   o przybyciu po dziecko dzwoniąc do grupy ( domofon)- w obecności osoby dyżurującej w szatni.
 17. Dzieci do rodziców/ opiekunów prawnych schodzą same. W przypadku dzieci młodszych pomoc nauczyciela, bądź pracownik obsługi odprowadzają dziecko i przekazują rodzicom.
 18. W przypadku nieobecności osoby dyżurującej w szatni rodzice/ prawni opiekunowie odbierają dziecko bezpośrednio z klasy informując o tym zamiarze  nauczyciela.
 19. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka ( bezpośrednie podejście do nauczycielki ).
 20. Rodzice/ prawni opiekunowie po odebraniu dziecka powinni opuścić ogród przedszkolny.
 21. W przypadku pozostania rodzica/ prawnego opiekuna z dzieckiem   w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 22. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole poza jego godzinami pracy odpowiedzialność   za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
 23. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek powiadomić nauczyciela   ( bezpośrednie podejście do nauczyciela) o zamiarze oddalenia się   z imprezy.
 24. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są uaktualniać telefony kontaktowe.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

 1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17,00.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola   w godzinach pracy placówki ( sytuacje losowe ) rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel zawiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.
 5. W przypadku braku możliwości poinformowania dyrektora, bądź zastępcy dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w niniejszej procedurze.
 8. W przypadku, gdy sytuacja nie zgłaszania się po odbiór dziecka powtarza się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, ośrodek MOPS i Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.

Postępowanie w przypadku, gdy osoba dyżurująca w szatni albo nauczycielka podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic/opiekun prawny, bądź osoba upoważniona do odbioru dziecka będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 1. Osoba dyżurująca w szatni powiadamia o swym podejrzeniu nauczycielkę.
 2. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub, gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas do odbioru drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 3. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna prawnego będącego pod wpływem alkoholu lub zachowującego się agresywnie.
 4. Jeżeli wśród rodziców/ opiekunów prawnych lub osób uprawnionych do odbioru dziecka nie ma osoby trzeźwej, bądź zachowującej się nieagresywnie, dyrektor przedszkola powiadamia policję w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.
 5. W przypadku braku możliwości poinformowania dyrektora, bądź zastępcy dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę   z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących   w niniejszej procedurze.
 8. W przypadku, gdy sytuacja  zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna prawnego w stanie nietrzeźwości bądź agresywności powtarza się, dyrektor powiadamia pisemnie policję,  ośrodek MOPS i Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, bądź żyjących w separacji.

 1. Nauczycielka, osoba dyżurująca w szatni wydaje dziecko każdemu   z rodziców/ prawnych opiekunów, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu   o sposobie sprawowania przez rodziców/ prawnych opiekunów opieki nad dzieckiem nauczycielka, osoba dyżurująca w szatni postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego nieuprawnionego do jego odbioru nauczycielka powiadamia dyrektora, bądź zastępcę dyrektora i rodzica/ opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji kryzysowej: kłótnia rodziców/opiekunów prawnych, wyrywanie sobie dziecka, nauczycielka lub dyrektor powiadamia policję.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół podpisany przez świadków.

 

 

*  *  *

 

 

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA WYPADKOM I POSTĘPOWANIA W SYTUACJI

 

ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCA

 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 207 W ŁODZI

 

Obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami ).

Cel procedury:

Zapobieganie wypadkom dzieci pozostającym pod opieką przedszkola.

Określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i pomoc w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie  przedszkola.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

Definicja:

Wypadek dziecka - nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:

- na terenie przedszkola

- poza terenem przedszkola ( wycieczki, spacery, wyjścia okolicznościowe pod opieką nauczyciela )

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Rodzice/ prawni opiekunowie: podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu. Zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną. Informują o wypadku dyrektora przedszkola i rodziców dziecka.

Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do szatni – w obecności osoby dyżurującej, do momentu odebrania go przez rodziców, zapobiega wypadkom, pomaga w zapewnieniu opieki poszkodowanemu dziecku.

Dyrektor: Zapewnia natychmiastową opiekę i pomoc lekarską dziecku, które uległo wypadkowi. Powiadamia odpowiednie organy o wypadku. Powołuje zespół powypadkowy.

Odpowiedzialni: Dyrektor, z – ca dyrektora, nauczyciele, personel przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni.

Opis procedury:

Zapobieganie wypadkom:

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do omawiania i ustalania z dziećmi norm bezpiecznego zachowania się  podczas pobytu w przedszkolu poprzez:

a)   organizowanie zabaw edukacyjnych;

b)   wyświetlanie filmów edukacyjnych;

c)   uczenie dzieci przewidywania zagrożeń;

d)   ocenianie zachowań zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu;

e)   przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań ( utwory literackie, historyjki obrazkowe itp. );

f)   ustalanie „ Kodeksu zachowania przedszkolaka”.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: policjantami, strażakami, lekarzami, psychologami itp.
 2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.
 3. Nauczyciel ma obowiązek:

a)   otoczyć wszystkie dzieci opieką i zapewnić im nadzór;

b)   przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich;

c)   tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka;

d)   wdrażać programy profilaktyczne;

e)   przestrzegać regulaminów bhp.

 1. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów bhp przez wszystkich pracowników, a w szczególności:

a)   monitoruje przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu;

b)   umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji;

c)   dba o zaopatrzenie przedszkola w odpowiednią ilość apteczek i sprzętu gaśniczego;

d)   dba o przeprowadzanie okresowych kontroli pomieszczeń przedszkolnych i budynku pod kątem bhp.

Postępowanie w razie wypadku:

 1. W razie wypadku  powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego bądź śmiertelnego nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

a)   dokonuje ogólnej oceny sytuacji tj. sprawdza ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo np. wybuch gazu lub pożar;

b)   niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę;

c)   sprowadza fachową pomoc medyczną;

d)   udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy;

e)   informuje o wypadku dyrektora przedszkola;

f)   wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa;

g)   nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych;

h)   relacjonuje przebieg zdarzenia jeśli był jego świadkiem;

i)   sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a)   rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego;

b)   dyrektora;

c)   pracownika służby BHP;

d)   SIP;

e)   organ prowadzący przedszkole.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

a)   Prokuratora;

b)   Kuratora Oświaty.

 1. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 3. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 5. W razie wypadku lekkiego ( brak wyraźnych obrażeń np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, skaleczenie, siniak, guz ) po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku nauczyciel, pod opieką którego przebywało dziecko lub dyrektor powiadamia rodzica i ustala z nim:

a) potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego;

b)   potrzebę przyjścia rodzica do przedszkola;

c) godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.

 1. W każdym trudniejszym przypadku ( widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy ) nauczyciel lub dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe.
 2. O każdym wypadku nauczyciel, pod którego opieką było dziecko w chwili wypadku lub dyrektor powiadamia rodziców poszkodowanego wychowanka.

Postępowanie powypadkowe:

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy.
 2. Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

a) przeprowadza postepowanie powypadkowe;

b)   sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

 1. W skład zespołu powypadkowego wchodzą:

a)   pracownik służby BHP;

b)   Społeczny Inspektor Pracy;

c)   jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie BHP;

d)   jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć, ani pracownik służby BHP, ani Społeczny inspektor Pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP.

 1. Przewodniczącym zespołu powypadkowego jest:

a) pracownik służby BHP;

b)   jeżeli w zespole nie ma pracownika służby BHP, ani Społecznego Inspektora Pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor.

 1. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.
 2. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 3. Przewodniczący zespołu powypadkowego poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługującym im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 4. Zadania zespołu powypadkowego:

a) zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

b)   wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku;

c) zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

d)   sporządzić protokół powypadkowy.

 1. Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego:

a)   kierować pracą komisji powypadkowej;

b)   zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych w czasie prac zespołu;

c)   powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego;

d)   dopilnować poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej;

e)   umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym;

f)   dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego  ( nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku );

g)   dopilnować aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego zobowiązanych, w tym przez dyrektora przedszkola;

h)   dopilnować aby z treścią protokołu powypadkowego zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka i potwierdzili ten fakt podpisem;

i)   dopilnować aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.

 1. Protokół powypadkowy:

a) jeden egzemplarz protokołu powypadkowego zostaje w przedszkolu;

b)   protokół powypadkowy doręcza się;

- osobom upoważnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

- organowi prowadzącemu na jego wniosek.

- kuratorowi oświaty na jego wniosek.

c)   protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor przedszkola;

d)   w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu ( są o tym informowani przy odbiorze protokołu );

e)   zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego albo na piśmie przewodniczącemu zespołu;

f)   zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

– niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego.

– sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

g)   zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole;

h)   po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

– zlecić dotychczasowemu zespołowi powypadkowemu wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych.

– powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postepowania powypadkowego.

 1. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ubezpieczeń i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

Techniki i narzędzia monitorowania:

 1. Obserwacja ( sale, urządzenia i wyposażenie budynku i terenu przedszkola pod względem bhp )
 2. Analiza dokumentacji  ( rejestr wypadków, protokoły powypadkowe )

Sposoby gromadzenia danych:

 1. Rejestr wypadków.
 2. Dokumentacja powypadkowa.
 3. Protokoły pokontrolne dyrektora przedszkola i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

 

Załącznik nr 1

Do Procedury postępowania w sytuacji

  zaistnienia wypadku dziecka

 

OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH.

 

 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego ( art.162 kodeksu Karnego ).
 2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
 3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
 4. Jeżeli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją, zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś   z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
 5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby   i w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
 6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
 7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe.
 8. Do chwili przybycia służb medycznych nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
 9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
 10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków   w postaci płynnej ani stałej (tabletki ).
 11. W przypadku podejrzeń uszkodzeń kręgosłupa nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
 12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

 

*  *  *

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 207 W ŁODZI

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zmianami ).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zmianami ).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ).

Statut Przedszkola Miejskiego nr 207 w Łodzi.

 

Rozdział I

 

§1.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola.

 

§2.

 1. Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

 

§3.

 1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.
 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Rozdział II

 

§1.

 1. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela.
 3. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod jego opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności.
 4. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.
 5. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 6. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia lub zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.

 

§2.

 1. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie:

a)   przestrzegania norm określonych zachowań w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu ( w sali zabaw, łazience, szatni, na placu zabaw, na wycieczce/ spacerze );

b)   właściwego komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi;

c)   znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

d)   unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;

e)   bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

f)   oddalania się od nauczyciela oraz postepowania w przypadku zagubienia się;

g)   obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.

 1. Dziecku nie wolno:

a)   wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej;

b)   łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania;

c)   narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

 1. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a)   ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu;

b)   wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu wychowania przedszkolnego.

c)   zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie i w przedszkolu.

 

 

§3.

 1. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci.
 2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych   w ogrodzie przedszkolnym lub poza terenem przedszkola.
 3. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym przebywać w miejscach największych zagrożeń ( huśtawka, zjeżdżalnia, przeplotnie itp. )
 4. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
 5. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
 7. Dzieci przemieszczają się parami, w czasie zejścia ze schodów poruszają się pojedynczo trzymając się poręczy.
 8. W szatni i w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciele i osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.
 9. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub w ogrodzie przedszkolnym ( w każdym miejscu poza salą przedszkolną ).
 10. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

§4.

 1. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca, celu, planowanego czasu pobytu.
 2. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w Regulaminie wycieczek.

§5.

 

 1. W razie wystąpienia wypadku u dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania Procedury postępowania w razie wypadku.

§6.

 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wg zasad ustalonych w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci   z przedszkola.

§7.

 1. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków. W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określa inną formę spełniania obowiązku przedszkolnego ( np. nauczanie indywidualne dziecka – jeśli posiada stosowne orzeczenie ).

 

Rozdział III

 

§1.

 

 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na każdym piętrze budynku.
 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§2.

 1. Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność osób w tych pomieszczeniach.

§3.

 

 1. Teren przedszkola jest oświetlony i ogrodzony.
 2. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami.
 3. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu oraz posypuje piaskiem, solą przemysłową.

§4.

 

 1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane   i wentylowane.
 2. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.
 3. Sprzęt i wyposażenie posiadają atesty lub certyfikaty.

§5.

 1. Urządzenie higieniczno – sanitarne utrzymywane są w czystości   i sprawne technicznie.
 2. Środki czystości przechowywane są w miejscu niedostępnym dzieciom, zamknięte.
 3. We wszystkich salach, kuchni znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, sali telewizyjnej, łazience. W razie potrzeby także podczas zajęć ( uchylne okna ).

§6.

 

 1. Przedszkole podłączone jest do ogólno – miejskiej sieci wodociągowej   z wodą zdatną do picia.
 2. Kuchnię utrzymuje się w czystości i wyposaża w sprzęt bezpieczny  i sprawny technicznie.
 3. Gorące posiłki podawane są dzieciom na jadalni ( dzieci starsze ) i w salach ( dzieci młodsze ).

 

§7.

 

 1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.
 2. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej temperatury dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony powiadamiając   o tym organ prowadzący.
 3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli:

a)   temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21,00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 0 C lub jest niższa;

b)   nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

 

§8.

 1. Jeżeli w salach, w których mają odbywać się zajęcia stan znajdującego się w nim wyposażenia zagraża bezpieczeństwu dzieci nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali, bądź ogrodu przedszkolnego.
 3. Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 4. Dyrektor organizuje okresowe szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla wszystkich pracowników.

Rozdział IV

 

§1.

 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich umiejętności ruchowych.
 2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod, urządzeń i pomocy zapewniającym dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 4. Urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe.
 5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

§2.

 

 1. Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.
 2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, zwiedzania oraz przybycia do punktu docelowego.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
 4. Organizacja spacerów i wycieczek przebiega na zasadach określonych   w Regulaminie spacerów i wycieczek.

Rozdział V

 

§1.

 1. Wypadki dzieci pozostających pod opieką przedszkola podlegają procedurze postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015 r.

 

 

 

*  *  *

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

 

Podstawa prawna:

 

§ 26 i § 30 ust.6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm. )

 

1. W sali zapewnia się:

 • właściwe oświetlenie,
 • sprzęt niezbędny do przeprowadzania ćwiczeń gimnastycznych.

2. Sprzęt znajdujący się w sali powinien być sprawny technicznie i utrzymywany w czystości. Nauczyciel sprawdza go przed

  każdymi zajęciami.

 

3. Salę wietrzy się podczas nieobecności w niej dzieci.

 

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej (nauczyciela, rehabilitanta,

  psychologa itp.) do tego osoby.

 

5. Zajęcia można przeprowadzać jedynie, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi co najmniej 18 stopni.

 

6. W czasie pobytu w sali dzieciom i osobom dorosłym nie wolno siadać na parapet okienny.

 

7. Drzwi do sali i na jadalnię podczas trwania zajęć powinny być zamknięte.

 

8. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

9. Dzieci mogą korzystać ze sprzętu i przyborów gimnastycznych tylko w obecności osoby dorosłej.

 

10. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

 

11. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować

  rodziców (prawnych opiekunów).

 

12. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne

  bezpieczeństwo dzieci.