link do bip

 

 

 

"CHRONIMY  DZIECI"

 

Nasze przedszkole przystąpiło do programu "Chronimy Dzieci".

 

Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci

realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Partnerów .

 

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocywobec dzieci przez wprowadzenie Polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw.

Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Główna ideą programu jest przyznawanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Gazetka" oraz na tablicy informacyjnej "Prawa Dziecka".

 


 

POLITYKA OCHRONY DZIECI

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

 

NR 207 W ŁODZI

 

 

WSTĘP

 

Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi, jako placówka wychowawczo – opiekuńczo –dydaktyczna działa na rzecz dobra dziecka, jego ochrony przed wszelkimi przejawami krzywdzenia. Pracownicy przedszkola traktują dziecko z szacunkiem, przestrzegają praw dziecka oraz uwzględniają jego potrzeby, a także udzielają wszelkiej pomocy w codziennych sytuacjach. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników placówki przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek postaci. Pracownicy placówki działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i swoimi kompetencjami.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Objaśnienie terminów

 

§ 1

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, umowę na zastępstwo lub umowę zlecenie.
 2. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka w szczególności jego przedstawiciel ustawowy  ( rodzic/opiekun prawny ) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia Sądu ( w tym rodzina zastępcza ).
 3. Dzieckiem jest osoba zapisana do przedszkola przez opiekunów na podstawie Karty Zgłoszenia.
 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę, co najmniej jednego z opiekunów dziecka. W przypadku braku porozumienia miedzy opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rodzinno – Opiekuńczy.
 5. Przez krzywdzenie dzieci należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dla dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie pod względem intelektualnym, higienicznym i zdrowotnym.
 6. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją w/w Polityki.
 7. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie przedszkola oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi oraz stosowania kar i nagród

 

§ 1

 1. W przedszkolu obowiązują określone zasady postępowania z dzieckiem w zakresie:

a)   Pomocy dzieciom w opanowaniu czynności samoobsługowych i higienicznych

- pracownik w razie potrzeby pomaga dziecku w trakcie korzystania z toalety

- pracownik przedszkola w razie potrzeby pomaga dziecku podczas spożywania posiłku, zachęca do jedzenia

- pracownik przedszkola pomaga dziecku przy ubieraniu się i rozbieraniu się

b)   Bezpośredniego kontaktu z dziećmi

- pracownik przedszkola zobowiązany jest do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka, wydając polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie

- pracownik przedszkola zobowiązany jest do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z dzieckiem z zachowaniem kontaktu wzrokowego

c)   Kar i nagród stosowanych w przedszkolu:

- stosowany w przedszkolu system kar i nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz wzmacnianie samooceny i regulowanie funkcjonowania grupy

- kary i nagrody stosowane są z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem godności

- nauczyciele zobowiązani są do zapoznania dzieci oraz opiekunów z obowiązującym w przedszkolu systemem kar i nagród.

- w przedszkolu stosuje się nagrody słowne ( pochwała, pochwała do opiekuna, wskazywanie pozytywnego zachowania na forum grupy), materialne ( drobna nagroda ), dotykowe ( pogłaskanie po głowie, przytulenie, posadzenie na kolanach – zgodnie potrzebą i wolą dziecka )

- karę stanowi: zwrócenie uwagi, zmiana aktywności, odsunięcie dziecka od zabawy, bądź zajęcia na określony czas ( dziecko zawsze jest pod opieką nauczycielki ), odebranie przywileju.

- niedopuszczalne są kary cielesne (bicie, szarpanie, popychanie) słowne ( wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie ), zmuszanie, negowanie uczuć.

- w każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§ 1

 1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zgłaszają ten fakt nauczycielowi grupy , do której uczęszcza dziecko, nauczyciel podejmuje rozmowę z opiekunami dziecka przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są monitorować sytuację i dobrostan dziecka ( codzienna obserwacja )

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§ 1

 

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko.
 2. Nauczyciel niezwłocznie zgłasza sprawę dyrektorowi i osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci.
 3. Nauczyciel wzywa opiekunów dziecka na rozmowę i w obecności dyrektora oraz osoby odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci informuje o podejrzeniach.
 4. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielem grupy, innymi nauczycielami mającymi bezpośredni kontakt z dzieckiem i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
 5. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

- podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji

- wsparcia, jakie przedszkole oferuje dziecku

- skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

§ 2.

 

 1. W przypadkach drastycznych ( wykorzystywanie seksualne, molestowanie lub krzywdzenie fizyczne ) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi:

- dyrektor

- nauczyciel grupy, do której uczęszcza dziecko

- osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci

- psycholog z współpracującej z przedszkolem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 1. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom, wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji i informacją o zgłoszeniu zaistniałego faktu odpowiednim organom ( Prokuratura/ Policja/ Sąd Rodzinny/ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ).
 4. Dyrektor przedszkola po poinformowaniu opiekunów składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury / Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „ Niebieska Karta  - A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 6. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, dyrektor informuje o tym fakcie opiekunów dziecka na piśmie.
 7. Z przebiegu sprawy sporządza się Kartę interwencji, której wzór zawiera Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa dziecka.
 8. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 3

 

 1. Osoba ( opiekun dziecka, pracownik przedszkola ) podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika przedszkola, zgłasza problem dyrektorowi przedszkola.
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazywanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych.
 3. Po uzyskaniu wyjaśnień od osoby podejrzanej o krzywdzenie dziecka ustala się termin spotkania, w którym uczestniczy: dyrektor przedszkola, osoba zgłaszająca podejrzenie krzywdzenie dziecka przez pracownika przedszkola, pracownik przedszkola podejrzany o krzywdzenie dziecka, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci.
 4. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza protokół ze spotkania oraz w razie konieczności plan pomocy dziecku.
 5. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania jak w rozdziale IV § 2 pkt 5.
 6. W przypadku potwierdzenia faktu krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola dyrektor wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika przedszkola karą porządkową lub dyscyplinarną.( Regulamin Pracy – załącznik do Zarządzenia nr 31/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 207 w Łodzi z dnia 12.11.2014 r. )
 7. W przypadku, gdy pracownik przedszkola podejrzany jest o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka dyrektor przedszkola niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję bądź Prokuraturę oraz zgłasza ten fakt do Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty.
 8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych   w punkcie poprzedzającym.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 1

 

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie za zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposób zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

§ 2

 

 1. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

§ 3

 

 1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik przedszkola w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie danych kontaktowych przedstawicielom mediów . W przypadku wyrażenia zgody pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie   z przedstawicielami mediów w sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów w sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady ochrony wizerunku dzieci

 

§ 1

 

 1. Przedszkole uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

§ 2

 

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostepnienia pomieszczenia przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Pomieszczenie to powinno być przygotowane w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

§ 3

 

 1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka)  bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić sposób uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna dziecka –bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi szczegół całości tj.: zgromadzenie , krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

§ 4

 

 1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio-video ) wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 2. Przed utrwalenie wizerunku dziecka należy poinformować opiekuna   i dziecko o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystany ( np. strona internetowa przedszkola w celach promocyjnych).

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

§ 1

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom dostęp do Internetu tylko w celach dydaktycznych poprzez pośrednictwo nauczyciela.
 2. Dzieci w przedszkolu nie mają samodzielnego, swobodnego dostępu do Internetu.
 3. Dzieci korzystają z informacji internetowych przygotowanych przez nauczyciela tylko na zajęciach dydaktycznych.
 4. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi zajęcia dydaktyczne - pogadankę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 1

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza Panią Iwonę Szymczak, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.
 2. Osoba wymieniona w pkt.1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu przeprowadza wśród pracowników przedszkola raz na 6 miesięcy ankietę monitorującą pozom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany do Polityki oraz wskazywać na naruszenia Polityki w przedszkolu.
 5. Osoba wyznaczona w pkt. 1 dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Przepisy końcowe

 

§ 1

 1. Polityka ochrony dzieci wchodzi z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje przez wydanie Zarządzenia przez dyrektora przedszkola i wywieszenie tekstu Polityki na wewnętrznych tablicach ogłoszeń.